Πληροφοριακό Σύστημα ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

για τη διαχείριση Δράσεων Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 24/06/2019 και ώρα 23:59

Αναζητήστε την αίτησή σας

Συμπληρώστε και τα 3 πεδία για να αναζητήσετε