Πληροφοριακό Σύστημα ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

για τη διαχείριση Δράσεων Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης Εκπαιδευτών σε εφαρμογή της αριθμ. 22/7524/10-01-2020 (ΦΕΚ /Β΄/16-01-2020) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των «Οριστικών Πινάκων Κατάταξης» των υποψηφίων εκπαιδευτών που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 23076/20-05-2019 και 25680/04-06-2019 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Η υπ’ αριθμ. 22 απόφαση της 148ης /10.10.2019 (ΑΔΑ ΨΓ45ΟΞ3Μ-ΗΩΚ) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών εμφανίζεται εδώΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των «Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης» των υποψηφίων εκπαιδευτών που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 23076/20-05-2019 και 25680/04-06-2019 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Η υπ’ αριθμ. 40003/19-08-2019 (ΑΔΑ 6ΦΑ6ΟΞ3Μ-8ΒΒ) Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου που αφορά στην έγκριση των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών εμφανίζεται εδώ.

Τροποποίηση της απόφασης 40003/13.09.2019 που αφορά στην έγκριση των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών.

Ενστάσεις κατά της απόφασης γίνονται δεκτές, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25680/04-06-2019 (ΑΔΑ Ω66ΒΟΞ3Μ-2ΤΣ), Κεφ. Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΕΩΝ, παρ. 3 και μπορούν να κατατεθούν εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, δηλαδή από 20-08-2019.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Υπ’ όψη:

Κας Ελένης Ασημακοπούλου & κας Βασιλικής Μπιτσοπούλου

Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα,

Τ.Κ. 11145-Αθήνα

Και πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«Ενσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης που αφορά στην αριθμ. πρωτ. ....….. αίτηση Για την αριθμ. 23076/20-05-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 25680/04-06-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Αναζητήστε την αίτησή σας

Συμπληρώστε και τα 3 πεδία για να αναζητήσετε
 

Ανακοινώνονται οι Οριστικοί Πίνακες για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Υπευθύνων Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων

Ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες της αριθμ. 48924/7-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : 08-10-2019) προς σύναψη μίσθωσης έργου ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Η υπ’ αριθμ. 16016/10-03-2020 (ΑΔΑ : ΩΤΖΙΟΞ3Μ-Υ1Ρ) Απόφαση εμφανίζεται εδώ
Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Υπευθύνων Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων

Ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες της αριθμ. 48924/7-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08-10-2019) προς σύναψη μίσθωσης έργου ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Η υπ’ αριθμ. 154/18-12-2019 (ΑΔΑ ΩΑ8ΥΟΞ3Μ-ΨΛΧ) Απόφαση εμφανίζεται εδώ.

Ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Ζ της αριθμ. 48924/07-10-19 Πρόσκλησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08-10-2019) έως και 03/01/2020


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ως υπεύθυνοι υλοποίησης εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020


Αναζητήστε την αίτησή σας

Συμπληρώστε και τα 3 πεδία για να αναζητήσετε