Πληροφοριακό Σύστημα ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

για τη διαχείριση Δράσεων Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των «Οριστικών Πινάκων Κατάταξης» των υποψηφίων εκπαιδευτών που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 23076/20-05-2019 και 25680/04-06-2019 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Η υπ’ αριθμ. 22 απόφαση της 148ης /10.10.2019 (ΑΔΑ ΨΓ45ΟΞ3Μ-ΗΩΚ) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών εμφανίζεται εδώΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των «Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης» των υποψηφίων εκπαιδευτών που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 23076/20-05-2019 και 25680/04-06-2019 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Η υπ’ αριθμ. 40003/19-08-2019 (ΑΔΑ 6ΦΑ6ΟΞ3Μ-8ΒΒ) Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου που αφορά στην έγκριση των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών εμφανίζεται εδώ.

Τροποποίηση της απόφασης 40003/13.09.2019 που αφορά στην έγκριση των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών.

Ενστάσεις κατά της απόφασης γίνονται δεκτές, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25680/04-06-2019 (ΑΔΑ Ω66ΒΟΞ3Μ-2ΤΣ), Κεφ. Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΕΩΝ, παρ. 3 και μπορούν να κατατεθούν εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, δηλαδή από 20-08-2019.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Υπ’ όψη:

Κας Ελένης Ασημακοπούλου & κας Βασιλικής Μπιτσοπούλου

Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα,

Τ.Κ. 11145-Αθήνα

Και πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«Ενσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης που αφορά στην αριθμ. πρωτ. ....….. αίτηση Για την αριθμ. 23076/20-05-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 25680/04-06-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Αναζητήστε την αίτησή σας

Συμπληρώστε και τα 3 πεδία για να αναζητήσετε
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ως υπεύθυνοι υλοποίησης εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 22/10/2019 και ώρα 23:59


Αναζητήστε την αίτησή σας

Συμπληρώστε και τα 3 πεδία για να αναζητήσετε